Khai báo y tế - Bệnh viện phụ sản trung ương

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG

THÔNG TIN KHAI BÁO Y TẾ

(Áp dụng tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương)

Khuyến cáo: Khai báo trung thực, khai sai sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật

Thứ năm 29/07/2021 21:47